popupstud.io

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven, van toepassing. Goed geregeld? Kom dan maar op met je werk.

popupstudio

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: De wederpartij van popupstud.io. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere begroting, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen popupstud.io en een opdrachtgever waarop popupstud.io deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met popupstud.io, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. popupstud.io en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1. Alle aanbiedingen en begrotingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door popupstud.io gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. popupstud.io is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of via e-mail binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Bij acceptatie van de offerte heeft popupstud.io het recht voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, begrotingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is popupstud.io daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij popupstud.io anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht popupstud.io niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen, begrotingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1. popupstud.io zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. popupstud.io is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen, derden in te schakelen.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan popupstud.io aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan popupstud.io worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan popupstud.io zijn verstrekt, heeft popupstud.io het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. popupstud.io is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat popupstud.io is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor popupstud.io kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan popupstud.io de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of per e-mail heeft goedgekeurd.
6. Indien door popupstud.io of door popupstud.io ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart popupstud.io voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. popupstud.io zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal popupstud.io de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal popupstud.io daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal popupstud.io geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan popupstud.io kunnen worden toegerekend.

1. De overeenkomst tussen popupstud.io en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever popupstud.io derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

1. Voor aanbiedingen, begrotingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van popupstud.io, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 10 weken behoudt popupstud.io het recht de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien popupstud.io met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is popupstud.io niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7. popupstud.io is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien popupstud.io kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8. Bovendien mag popupstud.io het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan popupstud.io, dat in redelijkheid niet van popupstud.io mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
10. popupstud.io zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. popupstud.io zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11. Indien opdrachtgever de door popupstud.io kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van popupstud.io genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door popupstud.io aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim:
• is opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
• zal de wederpartij, na daartoe door popupstud.io te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
• heeft popupstud.io het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. popupstud.io zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van popupstud.io op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. popupstud.io heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. popupstud.io kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. popupstud.io kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Ter keuze van popupstud.io kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

1. Alle door popupstud.io geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, project ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, websites, ux-xd, mockups, enz., blijven eigendom van popupstud.io totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met popupstud.io gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht popupstud.io zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door popupstud.io geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat popupstud.io zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan popupstud.io of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van popupstud.io zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien popupstud.io hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan popupstud.io. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat popupstud.io in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal popupstud.io de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal popupstud.io slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft popupstud.io recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan popupstud.io zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en alle overige aan opdrachtgever conform overeenkomst door te belasten kosten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door popupstud.io, zal popupstud.io in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor popupstud.io extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

1. Jammer indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van popupstud.io op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien popupstud.io de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. popupstud.io behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

1. Indien popupstud.io aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft popupstud.io het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

1. Indien popupstud.io aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien popupstud.io aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de door opdrachtgever aan popupstud.io verstrekte opdracht. De aansprakelijkheid van popupstud.io voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal Euro 1.000,- (zegge eenduizend euro).
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van popupstud.io aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan popupstud.io toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. popupstud.io is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

1. De opdrachtgever vrijwaart popupstud.io voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan popupstud.io informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop popupstud.io geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor popupstud.io niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van popupstud.io, van derden en ziekte worden daaronder begrepen.
3. popupstud.io heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat popupstud.io zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. popupstud.io is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst popupstud.io ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
6. Voorts is popupstud.io bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbindels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is popupstud.io gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

1. De opdrachtgever heeft het recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke door popupstud.io gedefinieerde fase (zoals bijv. concept, functionaliteit, grafisch, technisch, etc.). Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en op basis van nacalculatie tegen de in de offerte vermelde uurprijs in rekening gebracht. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, popupstud.io gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en popupstud.io zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is popupstud.io niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt popupstud.io zich de rechten en bevoegdheden voor die popupstud.io toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door popupstud.io verstrekte stukken, zoals, ontwerpen, schetsen, modellen, tekeningen, proefdrukken, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van popupstud.io worden gereproduceerd, aangepast, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Indien uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit behoudt popupstud.io zich het recht voor een vergoeding per reproductie of openbaarmaking aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ter bescherming van de rechten van popupstud.io zal de wederpartij er voor zorg dragen dat de verstrekte stukken geheim worden gehouden en niet aan derden bekend worden gemaakt.
3. popupstud.io behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Het is popupstud.io toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van popupstud.io kan bevatten.
5. popupstud.io behoudt het recht om op alle door popupstud.io gecreëerde producten naamsvermelding te plaatsen en in het colofon te worden vermeld.

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

1. popupstud.io is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. popupstud.io garandeert op geen enkele wijze dat het door popupstud.io gemaakte product door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
2. Alle producten voor een desktop browser zijn geoptimaliseerd voor één specifieke resolutie. popupstud.io optimaliseert producten voor een desktop computer (PC/Mac) standaard voor de schermresolutie 1024 x 768 (72 DPI), tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de offerte. popupstud.io is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen bij andere resoluties of apparaten (Bijvoorbeeld mobiele telefoons, smartphones, iPad of andere tablets).

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met popupstud.io of van ondernemingen waarop popupstud.io ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

1. De rechter in de vestigingsplaats van popupstud.io is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft popupstud.io het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

1. Op elke overeenkomst tussen popupstud.io en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.